مبالغ پرداختی هر دوره را به شماره کارت 5022291301279517 به نام علی تسلیمی فر طهرانی واریز نمایید و اطلاعات واریزی خود را در فرم زیر ثبت نمایید. حداکثر پس از ۲۴ ساعت مبلغ واریزی تأیید و در پنل کاربری شما ثبت خواهد شد.

تذکر مهم

در صورتی که مبالغ واریزی خود را در فرم زیر ثبت نکنید قابل پیگیری نبوده و در پرونده مالی شما ثبت نخواهد شد.