ثبت فیش

ثبت فیش

مبالغ پرداختی هر دوره را به شماره کارت 6280231388683566 به نام روشا تسلیمی (بانک مسکن) واریز نمایید و اطلاعات واریزی خود را در فرم زیر ثبت نمایید. حداکثر پس از ۲۴ ساعت مبلغ واریزی تأیید و در پنل کاربری شما ثبت خواهد شد.

جهت درج مبالغ واریزی در واحد حسابداری موسسه، پس از واریز وجه، حتما فرم زیر را تکمیل کنید.