ثبت فیش

ثبت فیش

مبالغ پرداختی هر دوره را به شماره کارت 6104338934068533 به نام روشا تسلیمی (بانک ملت) واریز نمایید و اطلاعات واریزی خود را در فرم زیر ثبت نمایید. حداکثر پس از ۲۴ ساعت مبلغ واریزی تأیید و در پنل کاربری شما ثبت خواهد شد