شرایط تغییر رشته در پایه دهم: بر اساس این شیوه‌نامه، دانش‌آموزان پایه دهم که براساس راهنمایی‌های مشاور مدرسه در پایان پایه دهم متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشند با نظر کتبی مشاور مدرسه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل می‌توانند در پایه یازدهم طبق شرایط زیر به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شوند.

شرایط تغییر رشته پایه دهم

شرایط تغییر رشته دبیرستان

این نمونه برگ باید تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور‌، توسط دانش‌آموز تکمیل و به تأیید (امضا‌ و اثر انگشت) ولی دانش آموز برسد و برای اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل شود.

معرفی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییرشاخه/ رشته

پس از تایید اداره آموزش و پرورش منطقه، ناحیه، شهرستان به منظور شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر شاخه و رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته‌ای که تقاضا کرده است، مشخص شود.

 شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر شاخه/ رشته

تغییر شاخه و رشته دانش‌آموزان در هر یک از شاخه یا رشته‌های فنی و حرفه‌ای،‌ نظری و کاردانش مستلزم شرکت آنها در امتحان تغییر شاخه و رشته دروس اختصاصی پایه دهم و کسب نمره قبولی در دروس مربوط است.

 تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید

پس از کسب شرایط لازم برای تغییر شاخه و رشته، دروس مربوط از دانش‌آموز پذیرفته می‌شود و باقیمانده دروس پایه دهم رشته جدید را، دانش‌آموز باید در دوره تابستانی پایه یازدهم یا دوره تابستانی پایه دوازدهم یا به صورت غیرحضوری در دی پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند.

و ) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر شاخه/ رشته

با توجه به اینکه امتحان تغییرشاخه و رشته تحصیلی همزمان با امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه دهم انجام می‌شود، بنابراین پس از انجام امتحان، ریزنمرات به تفکیک دروس، تنظیم و نمرات دروس تغییرشاخه و رشته در کارنامه دانش‌آموز ثبت می‌شود ( در خرداد در ستون نمره سالانه و در شهریور در ستون نمره شهریور) 

در صورت کسب نمره قبولی در تمام دروس مربوطه، با تغییرشاخه و رشته وی موافقت می‌شود و دانش‌آموز در مهر سال بعد در پایه یازدهم رشته جدید با رعایت سایر مقررات ثبت‌نام می‌کند.
امتحان تغییرشاخه و رشته در خرداد یا شهریور پایه دهم برگزار می‌شود، دانش‌آموز می‌تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریور یا کل دروس را در خرداد یا شهریورماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد در امتحان تغییرشاخه و رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجددا در شهریور ماه امتحان دهد.

لیست و دروس تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم 99-1400

شرایط تغییر رشته در پایه دهم

تغییر رشته دروس امتحان تغییر رشته
دروس تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم

(از ریاضی به تجربی)

در صورت کسب نمره قبولی در رشته قبلی در درس های:

 • ریاضی۱ (۱۰۰۵۱)
 • فیزیک۱ (۱۰۱۰۱)
 • شیمی۱ (۱۰۱۱۱)

باید در امتحان درس:

 • زیست شناسی۱ (۱۰۱۴۱)

در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند.

از انسانی، فنی، کارودانش و معارف به تجربی باید در امتحان دروس:

 • ریاضی۱ (۱۰۰۵۱)
 • زیست۱ (۱۰۱۴۱)
 • فیزیک۱ (۱۰۲۹۱)
 • شیمی۱ (۱۰۱۱۱)

در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند و درس:
آزمایشگاه علوم۱
را در تابستان یازدهم یا دوازدهم بگذراند.

از تجربی به ریاضی در صورت کسب نمره قبولی در رشته قبلی در درسهای:

 • ریاضی۱ (۱۰۰۵۱)
 • شیمی۱ (۱۰۱۱۱)
 • باید در امتحان دروس:
 • فیزیک۱ (۱۰۱۰۱)
 • هندسه۱ (۱۰۰۶۱)

در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند.

از انسانی، فنی، کارودانش و معارف به ریاضی : باید در امتحان دروس:

 • ریاضی۱ (۱۰۰۵۱)
  هندسه۱ (۱۰۰۶۱)
  فیزیک۱ (۱۰۱۰۱)
  شیمی۱ (۱۰۱۱۱)

در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند و درس:
آزمایشگاه علوم۱
** این دروس را در تابستان یازدهم یا دوازدهم با موفقیت بگذراند.

از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به انسانی : باید در امتحان دروس:

 • علوم و فنون ادبی۱ (۱۰۱۷۱)
 • جامعه شناسی۱ (۱۰۲۰۱)
 • اقتصاد۱ (۱۰۲۱۱)
 • منطق(۱۰۲۲۱)

در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند و در تابستان یازدهم یا دوازدهم دروس:

 • تعلیمات دینی انسانی(۱۰۱۵۱)
 • تاریخ۱(۱۰۱۹۱)
 • عربی انسانی(۱۰۱۶۱)

**امتحان داده و نمره قبولی کسب کند.

از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به علوم معارف : باید در دروس:

 • تاریخ۱ (۱۰۲۸۱)
 • عربی(۱۰۲۷۱)
 • اصول عقاید۱(۱۰۲۴۱)
 • معارف قرآنی(۱۰۲۳۱)

** در خرداد یا شهریور امتحان داده و نمره قبولی کسب کند.

از تمامی رشته های نظری و کارودانش به شاخه فنی و حرفه ای:
 • شرکت در آزمون تمامی دروس اختصاصی ( دروس شایستگی هاس فنی و غیرفنی) رشته موردنظر و کسب نمره قبولی
از تمام رشته های نظری و فنی به شاخه کارودانش:
 • شرکت در تمامی آزمون های دروس اختصاصی (قبولی در دروس شایستگی های غیرفنی)
 • گذراندن شایستگی فنی استاندارد مهارت و قبولی برابر با نمرات دستگاه متولی تا پایان پایه یازدهم‌‌.

در صورت وجود هر گونه سوال در مورد شرایط تغییر رشته در پایه دهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی می توانید  با مشاوران تخصصی موسسه آموزشی صد شو با شماره ۸۸۲۸۸۰۵۷-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.