آموزش تیزهوشان

آموزش تیزهوشان

آموزش تیزهوشان

موسسه صدشو

در بخش اموزش تیزهوشان،با ارائه ویدئوهای هدفمند رایگان،سعی در راهنمایی و هدایت داوطلبان آزمون ورودی تیزهوشان خواهیم داشت.